Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a

Szolgáltató: Integrative Solutions – Borbala Gyulai

Cím: 33602 Prinzenstr. 5

Adószáma: 305/5077/2187

E-mail: termeszetesbaba@gmail.com

mint szolgáltató (továbbiakban: a „Szolgáltató”),

és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Tárhelyszolgáltató:

Tárhely.EU Kft. (Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241.; telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 2. em.; e-mail: support@tarhely.eu; telefon: +36 1 7892789)

 1. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató az integrativoszteopatia.com és a termeszetesbaba.hu weboldalakon (a továbbiakban együttesen: „Weboldalak”) nyújt.

A jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások kereteit A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül.

A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

 1. Megvásárolható termék, szolgáltatások

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatást nyújtja (a továbbiakban: a Szolgáltatás):

 • Babamasszázs tanfolyam: online elérhető oktatóanyag szülők, leendő szülők számára.

A szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei:

 • Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. okostelefon, tablet, laptop stb.);
 • internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Safari, Explorer, Firefox stb.) a használt számítástechnikai eszközön;
 • a számítástechnikai eszközön elérhető internet kapcsolat, melynek adatátviteli sebessége lehetővé teszi az internetes felületen elérhető videó nézését megfelelő minőségben;
 • működő hangszóró.
 1. A megrendelés menete

A Megrendelő megrendelő űrlapon vagy e-mailben tudja megrendelni az online tanfolyamot.

A Megrendelő átutalással tudja a vételárat kifizetni.

Kérjük, a megrendelés leadása előtt tekintse át jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót.

A megrendelés elküldésével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megértette és elfogadja, valamint hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.

Az átutaláshoz szükséges adatokat a megrendelést követően e-mailben küldjük el a Megrendelő részére. Amint számlánkra beérkezik a befizetett összeg, a Megrendelő részére elküldjük elektronikus számláját és a hozzáférési adatokat az online kurzushoz.

A sikeres fizetést követően az online kurzust a Megrendelő egy, a Megrendelő nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) éri el az oktatas.termeszetesbaba.hu oldalon.

Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy megrendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul, jelezze felénk a termeszetesbaba@gmail.com e-mail címen!

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból károkért, ha Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból, hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Adatbeviteli hibák kijavítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelés elküldésére szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van.

A tudásanyagokat, tréningeket a Megrendelő egy, a nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) éri el az oktatas.termeszetesbaba.hu oldalon bejelentkezve. Ezen oldalon belül a Profilom menüpont alatt van lehetőség bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze felénk a  termeszetesbaba@gmail.com e-mail címen, vagy bármikor a megrendelés visszaigazoló e-mailre küldött válasz e-mailben.

 1. Vételár

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely alanyi adómentes összeg, így a végső vételár.

A Weboldalakról megrendelhető Szolgáltatás árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

 1. A termék (online kurzus)

A megrendelhető online kurzus tartalmát, jellemzőit az integrativoszteopatia.com és az oktatas.termeszetesbaba.hu weboldalon lehet részletesen megismerni. Amennyiben további kérdése merülne fel az online kurzussal kapcsolatban, úgy kérjük, azt írja meg nekünk a termeszetesbaba@gmail.com e-mail címre.

 1. Fizetési feltételek

A fizetés módja átutalás.

Átutaláshoz szükséges adatok:

 • Számlatulajdonos: Integrative Solutions – Borbala Gyulai
 • Számlaszám: 12600016-16034390-54151301

Banki átutalásnál minden esetben kérjük a Megrendelő e-mail címét feltüntetni a megjegyzés rovatba (hiszen a Megrendelő neve és a folyószámla tulajdonos neve nem minden esetben megegyező).

A sikeres fizetést követően a Megrendelő e-mailben kapja meg a hozzáférést az online tanfolyamhoz, melyeket egy, a nevére létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) ér el az oktatas.termeszetesbaba.hu oldalon bejelentkezve. Ezen oldalon belül a Profilom menüpont alatt van lehetőség bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Megrendelőt azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

Bármely okból felmerülő részleges teljesítésre kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

A tudásanyagokhoz, tréningekhez minden esetben elektronikus számlát küldünk a sikeres fizetést követően. Amennyiben nem találná az elektronikus számláját tartalmazó e-mailt, kérjük, azonnal jelezze felénk, és mi pótoljuk.

 1. Igényérvényesítés

(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletének felhasználásával)

a.) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy amennyiben Ön fogyasztóként vásárol, a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, amennyiben vállalkozásként vásárol, úgy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az online terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b.) Jótállás

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az a.) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. 14 napos elállási/felmondási jog fogyasztói megrendelések esetén

Elektronikus termékek esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésének tekinti, ha a Fogyasztó a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltatónak megfizette, és ezáltal a megvásárolt csomag teljes tartalmához hozzáférést kap.
Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megrendelt szolgáltatás kifizetésével a megvásárolt csomag egészének aktiválását kezdeményezi, ezáltal a vásárlástól való elállási jogát elveszíti.

A teljesítés megtagadása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja.

Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti a Megrendelőnek.

 1. Békéltető Testület

Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. A fogyasztó kérelmében azonban megjelölhet más békéltető testületet is, ilyen esetben a megjelölt békéltető testület az illetékes.

Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület honlapján olvashat.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. Panaszügyintézés

A panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a termeszetesbaba@gmail.com e-mail címen.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, a 10. és 11. pontban foglaltakon kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási hivatalnál: A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: jarasinfo.gov.hu Bővebb információt a fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon találnak.

A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

 1. Szerzői jogvédelem

A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl: tudásanyagok, tréningek, előadás, módszer, szöveg, cikk, blogbejegyzés, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után. A fentiek megsértése esetén sérelemdíj kerül érvényesítésre. A Szolgáltató jogosult a sérelemdíjon túlmenő mindennemű kártérítési igény érvényesítésére is.

Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a termeszetesbaba@gmail.com e-mail címen.

Az online tanfolyam tartalmának megosztása nem megengedett semmilyen formában – barátok, ismerősök számára hozzáférési adatok továbbadása, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában, képernyőképek továbbításával sem. Szolgáltató limitálhatja az IP címek használatát, ha a rendszerben visszaélésre utaló jeleket tapasztal. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. A Weblapokon történő adatkezeléséről szóló tájékoztató itt érhető el.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Megrendelőinket a weboldalon tájékoztatjuk.

A Weboldalon történő megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Utoljára frissítve: 2023. május 31.